News

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Article main image

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet, u saradnji sa Zavodom za urbanizam grada Subotice, organizovala je osmi po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Suboticii na Paliću, od 16. do 18. aprila 2015. godine.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na klimatske promene i posledice ovog fenomena na prostor. Imajući u vidu brojne negativne implikacije klimatskih uticaja na prostor Evrope, a naročito regiona i Srbije u ovoj godini, neophodno je napraviti realnu naučno-stručnu osnovu/analizu koja bi pokušala da odgovori na pitanja koja se tiču uzroka nastajanja i posledice sve češćih prirodnih nepogoda i nepredviđenih situacija; tretmana rizika u prostornim i urbanističkim planovima; uticaja planskih rešenja na poboljšanje ili pogoršanje stanja koje doprinose poremećajima u prirodnoj sredini; položaja ove tematike u legislativnom i institucionalnom okviru; devijacija u prostoru i njihovu ulogu u nivoima posledica nakon negativnih klimatskih fenomena (bespravna izgradnja, neodgovarajući zoning i namena, (ne)postojanje adekvatnih sistema predupređenja pojava i odbrane od istih itd).
Imajući u vidu sve veću aktuelnost ove teme i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, skup je bio prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i donesu zaključci koji bi doprineli poboljšanju stanja u prostoru.

Druga centralna tema skupa se odnosila na aktuelan legislativno – normativni okvir planiranja u Srbiji nakon usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji i deceniju nakon usvajanja seta zakona iz oblasti životne sredine koji je u praksu uveo instrument strateške procene uticaja na životnu sredinu. Kako je usvojen novi zakon koji tretira igradnju i prostorni razvoj Srbije, naučno stručni skup je bio dobra prilika da se početna iskustva njegove primene nakon pola godine prikažu i pokažu široj stručnoj javnosti. U isto vreme, učesnici iz inostranstva su izneli iskustva iz sopstvenog zakonodavstva i time doprineli usaglašavanju pravne materije iz ove oblasti sa pozitivnom evropskom praksom.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača je okupila mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovala njihove radove.

Antin Blog

Održivost razvoja grada Subotice

Subotica je jedan od malobrojnih gradova u Jugoslaviji koji ima kontinuiranu prostorno - plansku dokumentaciju počev od XVIII veka do danas. Prva granica grada i unutar nje budućeg centra grada, zacrtane su na prekretnici XVIII i XIX veka, a rezultirale su planskim uređenjem delova grada ...

> see more